Mahmud Sami Ramazanoğlu sohbetleri

Sohbetlerde Abdülkadir Geylânî kuddise sirruh hazretlerinin Fethü’r-Rabbanî, Fütûhü’l- gayb, İmam Gazalî hazretlerinin İhyaü’l-Ulum ve Mükâşefetü’l-Kulub, Ahmed er-Rüfai hazretlerinin Haletu Ehl-il…