Mahmud Sami Ramazanoğlu

Şam şehri evliyaullah’ın pek bol bulunduğu mübarek bir beldedir. Meczubları, abdalları, ehl-i keşifleri ile meşhurdur. Her hac yolculuğunda Şam-ı şerife…

Muhterem Üstaz hazretlerinin çok muntazam, nizamlı, saatli hayatları vardı. Müracaat eden ziyaretçiye kabul saati evvelce bildirilirdi. Misafirin geleceği vakitte giyimli,…

Muhterem Üstâz, Mahmûd Sâmî -kuddise sirruh-hazretleri, Allah Teâlâ ve tekaddes hazretlerinin rızâsı, hastalıkların ve musibetlerin defi için dâima kurban kesmeği…

Sohbetlerde Abdülkadir Geylânî kuddise sirruh hazretlerinin Fethü’r-Rabbanî, Fütûhü’l- gayb, İmam Gazalî hazretlerinin İhyaü’l-Ulum ve Mükâşefetü’l-Kulub, Ahmed er-Rüfai hazretlerinin Haletu Ehl-il…

Bilhassa tevazu ve alçak gönüllülükleri tarife sığmaz, lisan ile anlatılmazdı. Bilâ istisna herkesi kendilerinden üstün görürlerdi. Herkesi n horladığı, küçük…

Üstaz hazretlerinin sehâvetleri, lisana gelmez, kalem ile tarif edilemezdi. Bizim yazabildiğimiz deryadan katre mesabesinde bile değildir. Geçimlerinin en dar olduğu…